Bevoegdheid

Bij Punt-Advies werken BIG-geregistreerde dan wel Kinder en Jeugd NIP geregistreerde psychologen. Een BIG-geregistreerde psycholoog (ook wel Gezondheidszorg -GZ- psycholoog) heeft dezelfde verantwoordelijkheden als andere individuele werkers in de gezondheidszorg (artsen, tandartsen, verpleegkundigen etc.) en is daarmee gebonden aan de voor de BIG geldende wettelijke kaders. De GZ-psycholoog is gebonden aan het (medisch) beroepsgeheim alsmede de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Waar de BIG enerzijds een beroepskwalificatie inhoudt betekent dit anderzijds dat de BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar via het Medisch Tuchtcollege op zijn of haar werk aan te spreken is. Het Medisch Tuchtcollege is een aparte afdeling van de Rechtbank waar tuchtrechtelijke zaken behandeld worden.

Het register van Kinder- en Jeugdpsycholoog wordt beheerd door het Nederland Instituut van Psychologen (NIP), de grootste Nederlandse beroepsvereniging van psychologen, gevestigd in Utrecht. Alle leden van het NIP dienen zich te gedragen volgens de beroepscode. Het NIP heeft voor de totale vereniging een Tuchtcollege/College beroepsethische zaken.

Om de kwaliteit van een GZ- of K- en J-psycholoog te waarborgen dient de GZ- /K- en J-psycholoog zich periodiek te herregistreren. Beroepsverenigingen zoals het NIP en LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten) hebben voor hun leden een verplicht visitatietraject waarin de psycholoog op een aantal aspecten (dossierbeheer, administratieve procedures, bijscholing, intervisie etc.) getoetst wordt. Bij positieve toetsing wordt een certificaat afgegeven.

Een goedgekeurd GGZ-kwaliteitsstatuut is in de praktijk beschikbaar. Het kan desgewenst toegestuurd worden.